Neuromarketing

Illustration for Folia magazine, neuromarketing; what does our brain buy?

Neuromarketing
What does our brain buy?
Folia magazine, 2012
Back to Top